Algemene_voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen ook geopend worden via een link in de orderbevestiging van de bestelling.

 

Identificatie van de verkoper

De verkoper is Van Driel Publishing, stationslaan 13 b2, 8200 Brugge met ondernemingsnummer BE 0680 935 941 - RPR: Brugge (hierna genoemd "Van Driel").

 

Klanten kunnen ons bereiken op het e-mailadres info@opwegserie.nl

 

Website

Www.opwegserie.nl is een uitgave van Van Driel. Wanneer u www.opwegserie.nl gebruikt hebt u automatische te maken met de voorwaarden die Van Driel stelt aan het gebruik van deze site.

 

Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Van Driel.

 

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Van Driel Publishing, Stationslaan 13 b2, 8200 Brugge en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website www.opwegserie.nl (hierna 'de gebruiker' genoemd).

 

Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 

Wijziging voorwaarden

Van Driel kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Aanbod

Het assortiment van Van Driel omvat onder meer boeken, CD's, posters, kaarten, ...

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Van Driel levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Van Driel kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Van Driel niet als bindend worden beschouwd.

 

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@opwegserie.nl.

 

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

 

Van Driel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Van Driel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

 

Van Driel behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. Een onlinebestelling wordt door Van Driel pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Van Driel geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Van Driel de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Van Driel zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Van Driel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 

Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Van Driel artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 

 

Levering en verzendkosten

 

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

 

De verzendkosten bedragen:

 

  • België: € 2,95 (vast tarief)
  • Nederland: € 3,95 (vast tarief)

 

De levertijd bedraagt:

 

  • België: 1 tot 2 werkdag(en)
  • Nederland: 2 tot 3 werkdag(en)

 

Herroepingsrecht

 

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door het artikel retour aan te bieden via info@opwegserie.nl.

 

Het artikel dient terug gezonden te worden naar Van Driel Publishing, Stationslaan 13 b2, 8200 Brugge, België.

 

Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Van Driel de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Van Driel slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

 

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Van Driel te melden. Klachten zullen door Van Driel in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Van Driel worden aanvaard

(e-mail of aangetekend schrijven): info@opwegserie.nl of Van Driel Publishing, Stationslaan 13 b2, 8200 Brugge, België.

 

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Van Driel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

 

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk (binnen 24 uur) te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.

 

Bewijs

De gebruiker en Van Driel aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Van Driel door partijen worden aanvaard als bewijs.

 

Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Visa, Mastercard, Paypal, Bank overschrijving en i-Deal.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Terry Van Driel of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Van Driel Publishing, stationslaan 13 b2, 8200 Brugge.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Brugge.

 

Conformiteit en garantie

Van Driel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Een door Van Driel als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Van Driel jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Van Driel nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Van Driel ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van Driel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.