Os_ezel

De os en de ezel

 

Net zoals de winternacht en de stal zijn ook de os en de ezel later aan het geboorteverhaal van Jezus toegevoegd.

 

De geboorte van Jezus wordt besproken in twee boeken van de Bijbel, in het evangelie van Mattheus1 en van Lucas2. Nergens komt er een os of een ezel in voor.

1 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

Mattheus 2: 1-15

 

Maar terwijl Jezus wordt geboren

in Betlehem in Judea,

in de dagen van koning Herodes,

zie, uit het oosten

belanden magiërs in Jeruzalem;

 

zij zeggen: waar is

de koning der Judeeërs die is voortgebracht?-

want wij hebben zijn ster gezien

in het oosten

en zijn gekomen

om hem te huldigen!

 

Maar als koning Herodes dat hoort

is hij geschokt,

en heel Jeruzalem met hem.

 

Hij brengt alle heiligdomsoversten en

schriftgeleerden van de gemeenschap

samen, en heeft bij hen nagevraagd:

waar wordt de Gezalfde geboren?

 

Zij zeggen tot hem:

in Betlehem in Judea;

want zo is geschreven

door de profeet:

 

en jij, Betlehem, land van Juda,

jij bent geenszins de kleinste

onder de leiders van Juda;

want uit jou zal een leidsman

voortkomen die herder zal zijn

over mijn gemeente Israël (Micha 5,1-3)!

 

Dán

roept Herodes in het verborgene

de magiërs

en doet bij hen nauwkeurig navraag

naar de tijd dat de ster is gaan schijnen.

 

Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt:

trekt verder en vorst nauwkeurig na

over het jongetje;

en als ge het vindt, verkondigt dat mij,

opdat ook ík kan komen

om het hulde te bewijzen!

 

 

Gehoor gevend aan de koning

trekken zij verder;

en zie, de ster

die zij in het oosten hebben gezien

is hun vooruitgegaan

totdat hij komt en blijft staan

boven waar het jongetje is geweest.

 

Als zij de ster zien

verheugen zij zich

met zeer grote vreugde.

 

Ze komen het huis binnen

en zien het jongetje,

mét Maria, zijn moeder,

en neervallend

bewijzen zij het hulde;

ze openen hun schatkisten

en bieden hem geschenken aan:

goud, wierook en mirre (Jes. 60,6).

 

En in een droom gewaarschuwd

om niet terug te buigen naar Herodes

wijken zij langs een andere weg uit

naar hun uitwijkstreek.

 

Zij wijken uit,

en zie, een engel van de Heer

verschijnt in een droom aan Jozef

en zegt: word wakker,

neem het jongetje en zijn moeder bij je

en vlucht naar Egypte;

en wees daar

tot ik het je zeg;

want Herodes gaat het jongetje zoeken

om het om te brengen!

 

 

Hij wordt wakker,

neemt -nog is het nacht-

het jongetje en zijn moeder bij zich,

en wijkt uit naar Egypte.

 

Hij is daar gebleven

tot aan het einde van Herodes,-

zodat in vervulling gaat

wat vanwege de Heer is gezegd

door de profeet, als hij zegt:

uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen

(Hos. 11,1)!

2 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

Lucas 2:1-7

 

Maar het geschiedt in die dagen:

er gaat een besluit uit van Caesar Augustus

dat elke familie

moet worden ingeschreven;

 

deze -eerste- inschrijving geschiedt

als Quirinius landvoogd van Syrië is.

 

Allen zijn op reis gegaan

om te worden ingeschreven,

ieder naar zijn eigen stad.

 

Maar ook Jozef klimt op

van Galilea, uit de stad Nazaret,

naar Judea, naar de stad van David

die Betlehem wordt geroepen,

omdat hij is uit het huis en de vaderlijn

van David,

 

om te worden ingeschreven

samen met Maria,

die aan hem uitgehuwelijkt is

en zwanger is.

 

Maar het geschiedt als zij dáár zijn,

dat de dagen vervuld zijn

dat zij bevallen moet,

 

en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;

zij wikkelt hem in doeken

en legt hem omhoog in een kribbe*,

omdat er voor hen

geen plaats is geweest in de herberg**.

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.