Stal_huis

Jezus is niet in een stal geboren

De stal en het huis

 

De geboorte van Jezus wordt besproken in twee boeken van de Bijbel. In het verslag van Lucas1 en van Mattheüs2. Op het eerste gezicht lijken deze twee boeken elkaar tegen te spreken. De apostel Mattheüs vertelt dat de wijzen (of magiërs) uit het Oosten het kindje Jezus vinden in een huis. Terwijl Lucas ons toch vertelt dat Jezus in een stal geboren is. Maar klopt dit wel? Laten we de twee teksten in de vertaling van de Naardense Bijbel er eens bij nemen.

 

Mattheüs 2:11

 

Ze komen het huis binnen

en zien het jongetje,

mét Maria, zijn moeder,

en neervallend

bewijzen zij het hulde;

ze openen hun schatkisten

en bieden hem geschenken aan:

goud, wierook en mirre

 

Mattheüs vertelt in deze Bijbelpassage over de wijzen uit het Oosten die in Bethlehem het huis vinden waar Maria met kindje Jezus is. Ze erkennen hem als hun koning en bieden hem geschenken aan.

 

Lucas 2:7

 

zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;

zij wikkelt hem in doeken

en legt hem omhoog in een 'kribbe',

omdat er voor hen

geen plaats is geweest in de 'herberg'.

 

Lucas vertelt ons over een 'kribbe' en een 'herberg'. Maar niet over een stal. De stal is één van de vele ingrediënten die later aan het geboorteverhaal van Jezus zijn toegevoegd. Jezus is geboren in een huis.

 

De woorden kribbe en herberg heb ik bewust tussen twee komma's gezet. De oorspronkelijke woorden waaruit de Nederlandse vertaling is ontstaan hebben namelijk een andere betekenis. Meer informatie hierover vind je in Kribbe/Trog en Herberg in het onderwerpen-menu.

1 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

om te worden ingeschreven

samen met Maria,

die aan hem uitgehuwelijkt is

en zwanger is.

 

Maar het geschiedt als zij dáár zijn,

dat de dagen vervuld zijn

dat zij bevallen moet,

 

en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;

zij wikkelt hem in doeken

en legt hem omhoog in een kribbe*,

omdat er voor hen

geen plaats is geweest in de herberg**.

Lucas 2:1-7

 

Maar het geschiedt in die dagen:

er gaat een besluit uit van Caesar Augustus

dat elke familie

moet worden ingeschreven;

 

deze -eerste- inschrijving geschiedt

als Quirinius landvoogd van Syrië is.

 

Allen zijn op reis gegaan

om te worden ingeschreven,

ieder naar zijn eigen stad.

 

Maar ook Jozef klimt op

van Galilea, uit de stad Nazaret,

naar Judea, naar de stad van David

die Betlehem wordt geroepen,

omdat hij is uit het huis en de vaderlijn

van David,

2 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

Mattheus 2: 1-15

 

Maar terwijl Jezus wordt geboren

in Betlehem in Judea,

in de dagen van koning Herodes,

zie, uit het oosten

belanden magiërs in Jeruzalem;

 

zij zeggen: waar is

de koning der Judeeërs die is voortgebracht?-

want wij hebben zijn ster gezien

in het oosten

en zijn gekomen

om hem te huldigen!

 

Maar als koning Herodes dat hoort

is hij geschokt,

en heel Jeruzalem met hem.

 

Hij brengt alle heiligdomsoversten en

schriftgeleerden van de gemeenschap

samen, en heeft bij hen nagevraagd:

waar wordt de Gezalfde geboren?

 

Zij zeggen tot hem:

in Betlehem in Judea;

want zo is geschreven

door de profeet:

 

en jij, Betlehem, land van Juda,

jij bent geenszins de kleinste

onder de leiders van Juda;

want uit jou zal een leidsman

voortkomen die herder zal zijn

over mijn gemeente Israël (Micha 5,1-3)!

 

Dán

roept Herodes in het verborgene

de magiërs

en doet bij hen nauwkeurig navraag

naar de tijd dat de ster is gaan schijnen.

 

Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt:

trekt verder en vorst nauwkeurig na

over het jongetje;

en als ge het vindt, verkondigt dat mij,

opdat ook ík kan komen

om het hulde te bewijzen!

 

 

Gehoor gevend aan de koning

trekken zij verder;

en zie, de ster

die zij in het oosten hebben gezien

is hun vooruitgegaan

totdat hij komt en blijft staan

boven waar het jongetje is geweest.

 

Als zij de ster zien

verheugen zij zich

met zeer grote vreugde.

 

Ze komen het huis binnen

en zien het jongetje,

mét Maria, zijn moeder,

en neervallend

bewijzen zij het hulde;

ze openen hun schatkisten

en bieden hem geschenken aan:

goud, wierook en mirre (Jes. 60,6).

 

En in een droom gewaarschuwd

om niet terug te buigen naar Herodes

wijken zij langs een andere weg uit

naar hun uitwijkstreek.

 

Zij wijken uit,

en zie, een engel van de Heer

verschijnt in een droom aan Jozef

en zegt: word wakker,

neem het jongetje en zijn moeder bij je

en vlucht naar Egypte;

en wees daar

tot ik het je zeg;

want Herodes gaat het jongetje zoeken

om het om te brengen!

 

 

Hij wordt wakker,

neemt -nog is het nacht-

het jongetje en zijn moeder bij zich,

en wijkt uit naar Egypte.

 

Hij is daar gebleven

tot aan het einde van Herodes,-

zodat in vervulling gaat

wat vanwege de Heer is gezegd

door de profeet, als hij zegt:

uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen

(Hos. 11,1)!

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.